Renette Zeelie: 018 786 1882 | Charl Oosthuizen: 083 377 1441 | Johan Potgieter: 072 928 5380 admin@ultrafin.co.za

Wat is ‘n testament?

by | Sep 6, 2016 | Blog | 0 comments

Jou testament is die laaste dokument wat jy kan nalaat wat jou wense uitdruk aangaande wat met jou bates moet gebeur na jou dood.

Almal ouer as 16 jaar wat bates besit en bevoeg is om die komplikasies van hul aksies te verstaan, behoort ‘n testament te hê. Indien jy sonder ‘n testament te sterwe kom kan dit lei tot groot administratiewe-, belasting- en regsprobleme asook moontlike finansiële verliese.

‘n Testament moet aan sekere regsvereistes voldoen om geldig te wees. In jou testament bepaal jy hoe jou bates verdeel moet word en wys ‘n eksekuteur en trustee aan om jou bates te verdeel en om enige trusts se bates te administreer.

Dis jou reg om erfgename te benoem na jou wense. Indien jy nalaat om ‘n testament op te stel sal jou bates volgens die intestate reëls vererf, hoe onprakties of onbillik dit ookal mag wees, wat sal beteken dat mense van jou sal erf wat jy nie graag sou wou gehad het van jou moet erf nie.

In jou testament besluit jy dus oor die toekoms van alle bates wat jy oor jou leeftyd opgebou het en jou erfgename kan direk benadeel word indien jy nie reg beplan nie. Boedelbelasting, inkomstebelasting, BTW en kapitaalwinsbelasting kan nadelige implikasies op die uitvoerbaarheid van jou wense hê indien jy nie reg beplan nie. Indien jy gemoedsrus wil hê, doen sommer dadelik jou boedelberekeninge om te bepaal of jou wense by jou afsterwe eerbiedig sal kan word en of daar genoeg likiditeit in jou boedel sal wees om jou laste te betaal sonder dat daar geforseerde verkope van bates sal hoef te wees.

Indien jy meer inligting benodig is jy welkom kan jy ‘n adviseur kontak in jou dorp of die vorm op die webblad voltooi en ‘n aanlyn adviseur sal met jou kontak maak. ons sal jou skakel. Indien jy nie meer inligting of advies benodig nie kan jy ons versoek om ‘n testament op te stel gebruik om jou testament te laat opstel deur Sanlam Trust, wat gerespekteerde trustmaatskappy is wat spesialiseer in testamete, boedels en trusts.

Paar wenke oor die opstel van ‘n testament?

Indien jy jou bates aan jou gade en kinders wil bemaak is dit nie ‘n goeie idée om dit gelykop te verdeel nie behalweas die bates uit slegs kontant bestaan. Om ‘n huis, byvoorbeeld oor te dra in die naam van ‘n gade en kinders kan ‘n paar praktiese probleme veroorsaak wat tot familie twis kan lei, veral as die kinders sou trou. Om ’n motor in vier mense se naam te registreer, byvoorbeeld is ook nie prakties nie.

Dit is nie aan te beveel om begrafnis reëlings in jou testament te maak nie aangesien die testament gewoonlik eers na die begrafnis gelees word. Lig eerder jou naasbestaandes in oor jou wense terwyl jy nog lewe.

Indien jy minderjarige kinders het moet jy oorweeg om ‘n voog aan te wys in jou testament, in die afwesigheid van ‘n natuurlike voog. Indien jy geskei is en onderhoud betaal moet jy die verpligting in gedagte hou wanneer jy ‘n testament opstel. Die onderhoudsplig sal ‘n eis teen jou boedel wees wat nie geignoreer kan word nie.

Dit is baie belangrik dat jy ‘n eksekuteur aanwys vir die afhandeling van jou boedel. Dit is die eksekuteur se plig om jou boedel te berreder na jou wense en te sorg dat daar na die beste belange van jou erfgename omgesien word.

Hersien jou testament gereeld. Die mees onlangse testament vervang automaties vorige testamente.

Maak seker jou huidige testament is geldig. Die Wet op Testamente stipuleer duidelik die vereistes waaraan die testament moet voldoen. Indien jy onseker is, sal dit raadsaam om met ‘n spesialis te gesels.

Vermy opdragte om bates te verkoop as jy hoegenaamd kan. Die mark kan dalk nie reg wees wanneer die bate verkoop moet word nie wat kan beteken dat jou boedel baie minder gaan ontvang vir die bate as wat die werklike waarde is.

Maak voorsiening vir beskerming van jou erfgename, veral minderjariges en verkwisters. ‘n testamentêre trust kan ‘n ideale oplossing wees.

Erfgename moet duidelik geidentifiseer word deur hul volle name, van, verwantskap en indien beskikbaar hul identiteitsnommer, te noem.

Neem kennis dat sekere gelde soos Uittree Annuiteite, Pensioene en groepversekering buite die boedel betaal word deur Raad van Trustees en die Fonds of Skema en die voordele vorm nie deel van jou boedel nie. Dieselfde geld vir polisse wat gesedeer of begunstig is. Jy kan nie die voordele in jou testament bemaak nie. Jy kan net die voordele wat deel vorm van jou boedel in jou testament bemaak.

Ultrafin Logo Large Scale Transparent

UltraFin Hoofkantoor

Renette Zeelie

Tel: 018 786 1882

Fax: 086 617 8136

Email: admin@ultrafin.co.za

Contact Form